Priosan

Me Priosan, trajnerët dhe terapistët marrin një platformë më të avancuar për administrimin e klientëve. Vendosja, kontrollimi dhe optimizimi i qëllimeve të integruara si dhe planet e trajnimit dhe testimit. Gjithçka në një vend, gjithmonë me ju. Statistikat e nevojshme dhe integrimi i opsioneve të komunikimit.

Për klientët (end users)
– Vështrim i aktivitetit
– Planet e trajnimit
– Informacionet e ushtrimeve (foto, video, hapa)
– Informacione Personale nga trajneri
– Ekzekutimi i testeve dhe rezultatet
– Statistikat dhe mbikqyrjet
– Komunikimi me trajnerin
– Informata personale
– Objektivi dhe rishikimi

Për trajnerët
– Administrimi i klientëve
– Planet e trajnimit
– Administrimi I ushtrimeve
– Personalizimi i ushtrimeve
– Testet e paracaktuara
– Testet dhe ushtrimet vetanake
– Statistikat
– Komunikimi me klientët
– Modulet e tjera